hairbasics

sorry gents, ladies-only salon

Disclaimer en Privacy verklaring

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van hairbasics.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door hairbasics. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden. 

Intellectueel eigendom. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hairbasics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij hairbasics.

Geen garantie op juistheid. hairbasics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. hairbasics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van hairbasics.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl


Privacy Statement

Doeleinden verwerking

hairbasics verwerkt uw persoonsgegevens met als doel haar modellen te informeren over afspraken,  en deze na te kunnen komen, informatie te verstrekken over nieuwe diensten en andere wetenswaardigheden.


Wettelijke grondslag verwerking

hairbasics verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een afspraak.

 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan hairbasics. De volgende gegevens zijn niet verplicht woonadres, e-mailadres en eventuele bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan hairbasics verstrekt, dan kan het contactformulier niet of niet goed verwerkt worden. Woonadres, telefoonnummer en e-mailadres zijn onder meer van belang in verband met bezoeken op locatie en digitale communicatie.

 

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

hairbasics heeft persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en adressen) uit de volgende bron verkregen: contactformulier.

 

Ontvangers persoonsgegevens

hairbasics verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, muv tbv websiteanalyse tools, waarin informatie van website bezoekers worden verzameld en geanalyseerd.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Uw gegevens worden bewaard voor statistieken en om ons van de juiste informatie te voorzien bij huisbezoek.

 

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen kunt u contact opnemen met:

hairbasics . Poldermester 19 . 1566JR Assendelft . info@hairbasics.nl

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Cookie Statement

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen cookies op uw apparaat opgeslagen worden als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming nodig.